Usability Testing - בדיקות שמישות

במסגרת המחקר המקדים מתבצעות בדיקות שימושית על מנת לאמוד את האינטואיטיביות וחוויית השימוש של מוצר (עבור חדש או לטובת מקסום ושיפור מוצר קיים).

במקרה הנ"ל נתבצעו בדיקות שמישות לאפליקציה הקיימת של רכבת ישראל, כולל פיצ'ר חווייתי חדש "מטיילים עם הרכבת". במסגרת הבדיקה נתבקשו משתמשים פוטנציאלים בעלי מאפייניים שונים (מבחינת גיל, רקע סוציואקונומי, גישה למדיה ממוחשבת) לבצע משימות איתור וחיפוש באפליקציה בהתאם לתרחישי שימוש (use cases) שונים.

נתוני הבדיקה נאספו, נותחו חוות דעת מקצועית רלוונטיות.

052-4608224

Rothschild Street 10, Kfar Saba, Israel  | sigalia.bernat@gmail.com  | 052-4608224